Η «Ξινό Νερό Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 1145/11-3-2001 διοικείται από εντεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, καθώς ο Δήμος Αμυνταίου είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Α. Πρόεδρος:

 

 1. Τασσόπουλος Βασίλειος του Ιορδάνη με αναπληρωτή του τον Σκόδρα Ιωάννη του Ηλία

Β. Αντιπρόεδρος: 

 1. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος του Νικολάου με αναπληρωτή του τον Μωυσιάδη Κωνσταντίνο του Κυριάκου   

Γ. Μέλη

 1. Γοράντη Ειρήνη του Γεωργίου με αναπληρώτριά της την Ιωαννίδου – Τζίτζιου Ελένη του Γεωργίου
 2. Ιωάννου Χρήστος του Στεργίου με αναπληρωτή του τον Ταμήλια Αλέξανδρο του Αντωνίου
 3. Ρέπτσης Κωνσταντίνος του Γεωργίου με αναπληρωτή του τον Ρέπτση Χρήστο του Ιορδάνη
 4. Βράπτσης Παντελής του Στεφάνου με αναπληρωτή του τον Σαπαρδάνη Κωνσταντίνο του Φιλίππου
 5. Μάσσης Κωνσταντίνος του Μιχαήλ με αναπληρωτή του τον Σουμτάκη Δανιήλ του Ιωάννη
 6. Κούγια Ελισάβετ του Μάριου με αναπληρώτριά της την Σέλτσα - Σουμτάκη Σοφία του Ιωάννη
 7. Γκιόζη Αναστασία του Δημητρίου με αναπληρώτριά της την Ρόμπη Ευθαλία του Ηλία
 8. Μελιτσούδη Δέσποινα του Τρύφωνα με αναπληρώτριά της την Σταυράκη Ιωάννα του Παντελή
 9. Ακριτίδης Βαγγέλης του Παύλου με αναπληρωτή του τον Χατζητιμοθέου Ιωάννη του Χρύσανθου

Το Δ.Σ. ορίζει ομόφωνα ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας τον πρόεδρο αυτής κ. Τασσόπουλο Βασίλειο του Ιορδάνη που θα δεσμεύει με την υπογραφή του την εταιρεία για όλες τις συναλλαγές της. Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει την ευθύνη της εκπροσώπησης της εταιρίας και της υλοποίησης των αποφάσεων του Δ.Σ. και των οργάνων του.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι αρμοδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. ως ακολούθως:       α) Εκπροσωπεί και παρίσταται για λογαριασμό της εταιρίας στα δικαστήρια και σε κάθε αρχή και δίνει τους όρκους που επιβάλλεται. Επίσης μπορεί σε περίπτωση κινδύνου από αναβολή, χωρίς απόφαση του Δ.Σ., να εγείρει και να αντικρούει αγωγές και να ασκεί ένδικα μέσα, να διορίζει πληρεξούσιους και να προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη που προστατεύει τα συμφέροντα της επιχείρησης. Τις πράξεις αυτές υποβάλλει αμέσως στο Δ.Σ., β) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης της Επιχείρησης (Προγράμματα Εργασιών, Προγράμματα Επενδύσεων, Προγράμματα Λειτουργίας, Προγράμματα Χρηματοδοτήσεων κλπ.). Εισηγείται γενικά στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη λήψη αποφάσεων που είναι στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την τροποποίηση των Προγραμμάτων Δράσης της Επιχείρησης, όταν θεωρεί απαραίτητο ανάλογα με την εξέλιξη τους ή και με βάση τις μεταβολές των αντικειμενικών συνθηκών,         γ) Υπογράφει τις συμβάσεις του προσωπικού και τα συμβόλαια της επιχείρησης με τρίτους και συντάσσει τον προϋπολογισμό αυτής  δ) Συγκαλεί το Δ.Σ. και διευθύνει τις συνεδριάσεις του, ε) Ασκεί τις αρμοδιότητες που του αναθέτει το Δ.Σ., στ) Αποφασίζει για την ανάθεση έργων και προμηθειών, μέχρι των επιτρεπτών ορίων απ' ευθείας ανάθεσης,   ζ) Ο Πρόεδρος δύναται να ανοίγει λογαριασμούς επ’ ονόματι της εταιρίας σε ελληνικές ή αναγνωρισμένες  στην Ελλάδα Τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς και μπορεί να κινεί τους λογαριασμούς αυτούς σε συνεργασία πάντα με το αρμόδιο τμήμα του Λογιστηρίου της εταιρίας,  η) Διενεργεί όλες τις δοσοληψίες της εταιρίας (εισπράξεις – πληρωμές) με τρίτους, υπογράφοντας τα γραμμάτια είσπραξης και παντός είδους χρηματικά εντάλματα για λογαριασμό της εταιρίας, θ) Υπογράφει τις επιταγές της εταιρίας προς τρίτους.

Τον Πρόεδρο αναπληρώνει στα καθήκοντα και στις υποχρεώσεις του ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος του Νικολάου. 

Τέλος τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδοτούν τον νέο Πρόεδρο του Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την αλλαγή της εκπροσώπησης της εταιρίας, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 34/2015.

 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται.

 

 

Προϊόντα


 

Ξινό Νερό Α.Ε. Copyright 2014

DMC Firewall is a Joomla Security extension!